Cần gia sư môn Harmonica HỌC ONLINE
Mã lớp: 13563

  • Học phí : 200,000/Buổi

chỉ học 1 bài: Tân dòng sông ly biệt

  • Tạo lúc: 12:37 31.07.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Kèn Harmonica098 707 5826